Onderwijsconcept

Kleutergroepen

In de kleutergroepen werken de leerkrachten sterk ontwikkelingsgericht. Omdat kleuters een enorme ontwikkeling doormaken (die bij geen twee kleuters gelijk verloopt) houden de leerkrachten telkens de ontwikkeling van de kinderen bij. Deze ontwikkeling wordt in leerlijnen weergegeven. Dit zijn ontwikkelgebieden waarin we aangeven in welke mate het kind zich ontwikkeld op een bepaald gebied.

De leerkracht kan ouders zo heel precies vertellen waar het kind zich qua ontwikkeling bevindt. Kleuters werken in thema’s. In de kleutergroepen zijn hoeken ingericht die met het thema te maken hebben. Zo leren kinderen doelmatig, maar toch spelenderwijs.

Hogere groepen

In de ochtend komen in de hogere groepen met name de leervakken rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen aan de orde. Dit doen we zoveel mogelijk klassikaal. Dit is een verandering ten opzichte van vorige jaren, waarin we de kinderen zelfstandig in groepjes lieten werken, dit noemden we Werken in Blokken.

Als school zijn we altijd kritisch op ons onderwijs. Doen we de goede dingen goed? We merken de laatste jaren dat de eindtoets van groep 8 niet op het niveau wordt gemaakt als dat er van de school verwacht kan worden. Het is belangrijk te vermelden dat de prestaties afhankelijk zijn van het niveau van de groep. Toch menen we dat we als school beter kunnen. Vandaar dat we als team het besluit hebben genomen om met ingang van volgend schooljaar te stoppen met Werken in blokken in ons ochtendonderwijs van de groepen 3-8.

In plaats daarvan gaan we leerkrachtgebonden lessen geven op basis van de Effectieve Directe Instructie-methode (EDI). De leerkracht start de instructie klassikaal en zet steeds een groepje kinderen aan het werk die op dat moment voldoende instructie hebben gehad. Kinderen die sneller de stof snappen, hoeven minder lang naar de instructie te luisteren en kunnen ook eerder aan plus-werk beginnen. Kinderen die moeite hebben met de stof, worden langer begeleid door de leerkracht. In het komend schooljaar wordt het hele team getraind in EDI door een externe organisatie.

Met deze stap kiezen we ervoor om kinderen minder zelfstandig te laten werken. Door deze keuze hopen we meer rendement uit onze lestijd te halen.

In de middag komen de zaakvakken en creatieve vakken aan de orde. Doordat de zelfstandige verwerking van een vak als aardrijkskunde prima in een blok van het circuitmodel gedaan kan worden, is er extra tijd en aandacht voor het onderwerp zelf.

Voor de hogere groepen geldt dat de gang in de ochtend een stille werkplek hoort te zijn. We spreken elkaar erop aan als het ’s ochtends niet stil is in de gangen. In de middag, bij het thematisch werken, is er wel geroezemoes in de gangen. De school mag dan levendig zijn. De gangen worden dan vooral door leerlingen gebruikt om aan hun themaprojecten te werken.

Continu verbeteren

We werken nu enkele jaren met een methodiek die bij kinderen het eigenaarschap over hun leerproces vergroot. Dit noemen we Continu verbeteren (CV). De kern van CV is dat kinderen zelf doelen bepalen. Samen met de leerkracht wordt een verbeterplan opgezet om de gestelde doelen te behalen. De kern van ieder plan is de PDSA-cirkel. Met behulp van dit kwaliteitsinstrument wordt eerst een plan opgezet (Plan). Hierna gaat de groep aan de slag met het plan (Do). Na de gestelde tijd wordt gekeken of de gewenste resultaten zijn behaald (Studie). Desgewenst wordt het plan bijgesteld en voortgezet (Act). Met deze planmatige opzet leren kinderen te reflecteren op hun eigen werk en zijn ze meer betrokken bij hun eigen leerproces.

Met CV wordt elke stap en ook de voortgang zichtbaar gemaakt voor de kinderen. Alle gegevens worden verzameld op het databord achterin de klas. Op het databord zijn ook de groepsregels en het klassenmotto terug te vinden. Bij de onderdelen van CV die we dit jaar hebben opgepakt gaat het vooral om groepsactiviteiten. In de komende jaren zullen we ook de CV op individueel niveau uitwerken.

Maranatha en…

Code sluiten
ICT

ICT speelt een belangrijke rol op onze school. Op computers of tablets kunnen kinderen opgedane kennis prima oefenen. We zien steeds meer tablets en laptops de school binnenkomen. Kinderen die op tablets werken zijn niet gebonden aan één werkplek en het samenwerkend leren gaat ook beter op een tablet dan op een PC. Met ingang van dit schooljaar hebben we daarom ook geen vaste PC’s meer in de school voor de kinderen.

De school investeert bewust in kwalitatief goede software die het beste aansluit bij onze methodes en vorm van onderwijs.

Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen klaargestoomd worden voor de moderne maatschappij, leren we de kinderen ook de vaardigheden die horen bij deze digitale tijd. Dit heet  ICT-geletterdheid. Kinderen krijgen les in veilig internetgebruik. Ze leren goede informatie te onderscheiden van slechte of onbetrouwbare informatie en kinderen leren hun eigen werk (digitaal) te presenteren.

Zorg

Belangrijker dan goede resultaten op leervakken, vinden we het welbevinden en betrokkenheid van het kind. De leerkracht volgt het kind zodanig dat het in al haar facetten gezien wordt. De leerkracht zorgt dat hij altijd op de hoogte is van het kind. Dit doet hij door kindgesprekken, maar ook door regelmatig ouders te spreken (gepland of ongepland). Welbevinden en betrokkenheid meten we ook jaarlijks door middel van een vragenlijst die de leerkracht invult. In de hogere groepen vullen ook de kinderen deze vragenlijst in.

Als het kind zich niet gelukkig voelt op school, dan zal dit effect hebben op de sociale en cognitieve ontwikkeling. Vandaar dat we een collega speciaal voor deze zorg hebben vrij geroosterd. De intern begeleider (IB) coördineert alle zorg binnen de school, onderhoudt contacten met zorgaanbieders in de regio en coacht leerkrachten op het gebied van zorgtaken in de klas.

We merken het vaak snel als een kind niet goed in zijn vel zit. Soms zijn kinderen langer ‘uit balans’. Deze kinderen hebben dan vaak moeite om zich lang achter elkaar te concentreren. Voor deze kinderen hebben we één ruimte in de school geschikt gemaakt als prikkelarme ruime: dit noemen we de Balansruimte. Hier kan een kind zich een paar minuten even terugtrekken en bijvoorbeeld een klein spelletje spelen of tekenen. Daarna gaat het kind vaak weer opgeladen terug naar de klas.

Ouders

Op de Maranathaschool vinden we het belangrijk dat ieder kind afzonderlijk gezien wordt. We leren veel van kinderen door observeren, kindgesprekken en de (toets)resultaten. Ouders spelen een essentiële rol bij het kennen van het kind. Ouders weten veel beter dan leerkrachten hoe het kind zich voelt, waar bepaald gedrag vandaan komt en wat stimulerend werkt bij hun kind. Vandaar dat we ouders regelmatig spreken. Tijdens het eerste oudergesprek van het schooljaar zijn de ouders aan het woord. Ze vertellen aan de leerkracht wie hun kind is, welke aanpak juist wel of niet werkt en waar het kind blij van wordt. Tijdens de andere oudergesprekken vertelt de leerkracht welke ontwikkeling hij ziet bij het kind.

Ouders worden ook regelmatig uitgenodigd voor inloopmomenten in de klas. Ook houden we open ochtenden. Ouders kunnen dan een deel van de ochtend meedraaien in de klas. Naderhand gaan ouders en leerkracht met elkaar in gesprek om te bespreken wat ouders hebben gezien in de klas.

Naast de vaste oudercontactmomenten zijn er vele informele ontmoetingen met ouders. Als Maranathaschool proberen we zo laagdrempelig mogelijk te zijn voor ouders. Loop vooral binnen!

Teamontwikkeling

Ook als team zijn we ons altijd aan het ontwikkelen. In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart aan een teamtraject om ons professioneel handelen te verbeteren. We worden begeleid in het geven van professionele feedback op elkaar. Hierdoor kunnen we beter samenwerken, communiceren en ontwikkelen we op een duurzame manier de school. We kunnen dus ons werk beter doen; op een hoger professioneel niveau. Hierdoor zijn we duurzamer inzetbaar als medewerkers en als team. We worden in dit traject begeleid door Eridanos, een bureau dat gespecialiseerd is in het duurzaam verbeteren van organisaties. Dit traject wordt ondersteund en mede gefinancierd door de ESF, het Europees Sociaal Fonds; de subsidie voor duurzame inzetbaarheid.